Extra kantoorgegevens

1.   Kantoorgegevens

 • Maatschappelijke zetel
 • Conselfin
 • Kortrijksesteenweg 160
 • 8530 Harelbeke
 • FSMA nummer: 0811.420.836
 • BTW nummer: BE0811.420.836
 • T 056 71 28 00
 • F 056/72 38 00
 • info@conselfin.be
 • www.conselfin.be

Onder toezicht van FSMA

Ons kantoor staat onder toezicht van de FSMA en is ingeschreven als verzekeringsmakelaar, bemiddelaar in consumentenkrediet, bemiddelaar in hypothecair krediet onder het nummer 0811.420.836 in het register van de verzekeringstussenpersonen/register van de tussenpersonen in kredieten . U kan het(/de) register(s) raadplegen op www.fsma.be. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, tel. +32(0)2 220.52.11, fax. +32(0)2 220 52 75.

Aangesloten op de buitengerechtelijke klantenregeling:

Wat betreft verzekeringen : Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as.

Wat betreft kredieten: Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij Ombudsfin te 1040 Brussel, Belliardstraat 14-17, Bus 8, tel. 02/545.77.70 – fax. 02/545.77.79 – ombudsman@Ombudsfin.be – www.ombudsfin.be.

2.   Verplichting tot naleving Twin Peaks II

Ons kantoor is gebonden door de Assur MiFID-gedragsregels.  In dit kader geven we hierna volgende informatie mee.

3.   Aangeboden diensten

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan. Dit wil zeggen de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

 • Levensverzekeringen met een beleggingscomponent,
 • Levensverzekeringen zonder een beleggingscomponent,
 • Verzekeringen niet-leven

4.   Reclame

Ons kantoor neemt zich voor dat alle vergelijkende informatie – inclusief reclame – die aan u als cliënt wordt verstrekt aan de volgende voorwaarden zal voldoen: (i) de vergelijking moet zinvol zijn en correct en evenwichtig voorgesteld worden; (ii) ze moet de informatiebronnen vermelden die voor de vergelijking zijn gebruikt; en, (iii) ze moet de voornaamste feiten en hypothesen vermelden die voor de vergelijking gebruikt zijn. Wanneer naar een bepaalde fiscale behandeling wordt verwezen, geldt als principe dat de fiscale behandeling van individuele omstandigheden van de cliënt afhangt en dat deze in de toekomst kan wijzigen. Dit zal ook steeds worden aangegeven. Ons kantoor neemt zich voor om reclame steeds als dusdanig herkenbaar te maken.

5.   Beleid inzake belangenconflicten

In het licht van de AssurMiFID-reglementering voeren wij een belangenconflictenbeleid. Meer informatie hierover kan u terugvinden op de website van AssurMiFID.

6.   Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming. Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt. Voor bijkomende inlichtingen of vragen kan u terecht in ons kantoor of via het volgende e-mailadres info@conselfin.be